Lydnad / Tävlingslydnad

Pepsi med apportbock

Om lydnaden vill vi säga en sak; träna kontakt. Ju bättre kontakten är desto bättre fungerar samarbetet er emellan i lydnads träningen. Är din hund dålig på kontakten, så går det att träna på.

Man ställer sig (med koppel) t.ex. i skogen och väntar tills ens egna hund tar kontakt (alltså ser en i ögonen). Då berömmer man hunden och ger den godis eller smek. Efter ett antal gånger inser hunden att det är positivt att se en i ögonen. Det viktiga är att man låter hunden själv ta initiativet och inte tvingar den till att se en i ögonen.

En del hundägare går fot med hunden utan större ögonkontakt och det fungerar jättebra. Det bästa är att man tränar fotgåendet med konstant kontakt. Men detta är verkligen något som man får avgöra själv. Vissa hundar har kontakt med föraren utan att kolla i ögonen, de håller koll på  vad den ska göra i alla fall.....

 

Vid Tävlingslydnad gäller lite olika regler och man  tränar in  olika moment   för olika klasser se nedan

Klassindelning

I lydnad tävlar man i 4 olika klasser. Första klassen är klass I som är öppen för nybörjare, vidare har vi klass II, III och elit. För att bli uppflyttad till nästa klass krävs i klass I och II minst 160 p och klass III 255 p

Är man uppflyttad får man själv välja om man vill tävla i nästa klass. Om man då erövrar ett pris så får man inte gå tillbaka till en lägre klass. Man får dock tävla hur länge man vill i klassen och man kan även vid en uppflyttning, dagen efter tävla i nästa klass, här finns det ingen karenstid som vid t ex brukstävlingar.

Deltagande
Hunden skall vara minst 10 månader vid start i klass I. Även blandrashundar och kryptorchida hundar får deltaga. Alla hundar skall dock vara id-märkta som är födda efter 1 januari 1997. Denna märkning kan ske genom tatuering eller mikrochips.

Lite info om de olika lydnadsklasserna

Klass I
Platsliggande är i 2 min och inom synhåll för förarna (c:a 20 m från hundarna).

Tandvisning är obligatoriskt moment.

Linförighet (med koppel) i vanlig marsch med vändningar och halter, och även rak språngmarsch.

Platsläggande under gång, lämnar man hunden c:a 10 m.

Inkallning lämnas hunden 15 m.

Ställande ställer hunden under gång och fortsätter marschen c:a 10 m.

Apportering vid sidan av förare i c:a 5 sek.

Hopp över hinder hunden lämnas på ena sidan hindret och föraren ställer upp på andra sidan hindret, hunden skall hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning.

Helhetsintryck görs en bedömning av samarbetet mellan förare och hund. Hänsyn tas även till ekipagets uppträdande mellan momenten.

Klass II

Platsliggandet sker i 3 min och förarna är utom synhåll för hundarna.

Fritt följ i vanlig marsch med vändningar och halter, och även rak språngmarsch..

Platsläggande under gång, lämnar man hunden c:a 10 m.

Inkallning med ställande förflyttar sig föraren c:a 25-35 meter (till anvisad plats) och ställer hunden vid en markering vid sidan av sträckan, vid halva sträckan. Hunden skall stanna inom 5 ggr av sin längd.

Sändande med ställande mittför c:a 10 m från en ruta på 3x3 m ställer ekipaget upp, hunden sänds in i rutan och kommenderas till stående (hunden skall bli stående i c:a 3 sek).

Apportering med träapport; apporten skall kastas minst 10 m.

Fritt hopp över hinder hunden skall hoppa över hindret, sätta sig på kommando och bli sittande tills tävlingsledaren beordrar föraren kommendera återhopp.

Fjärrdirigering hunden lämnas liggande vid en markering som skall vara bakom hunden, föraren förflyttar sig c:a 5 m. Tävlingsledaren står c:a 5 meter bakom hunden och anvisar föraren vilken position som skall göras, 4 ggr anger tävlingsledare ny position (sitt respektive ligg x 2) var 5:e sek. Hunden får högst förflytta sig 2 ggr sin längd.

Helhetsintryck görs en bedömning av samarbetet mellan förare och hund. Hänsyn tas även till ekipagets uppträdande mellan momenten.

Klass III
Sitt i Grupp 1 min, förarna c:a 20 m inom synhåll för hundarna. Hund som ställer eller lägger sig eller förflyttar sig en gång sin längd underkänns. Sker detta då föraren fått order om att återgå kan högst betyg 5 utdelas.

Platsliggandet är här 4 min och förarna är utom synhåll för hundarna.

Fritt följ tillkommer nu att man gör förflyttningar från halt 2 eller 3 steg i olika riktningar, samt att man gör vändningar på stället. Hunden skall även prövas i rak språng marsch respektive rak långsam marsch. Sättande utförs under gång efter c:a 10 m förflyttning.

Inkallning med ställande och läggande föraren förflyttar sig c:a 30-35 meter (till anvisad plats) utan hund, vid markeringar som finns på en tredjedel respektive två tredjedelar av sträckan, skall hunden ställas respektive läggas. Hunden skall stanna inom 5 ggr sin längd.

Sändande med platsläggande och inkallning ekipaget ställer upp mitt för en markerad ruta som är 3x3 m stor från 25 meters håll. Hunden sänds och läggs i rutan, bordsprincipen gäller. Föraren skall på order förflytta sig mot rutan och c:a 2 m från denne, vinkla antingen åt vänster eller höger, helt enligt tävlingsledarens kommendering, efter c:a 10 m vinklar föraren igen, och sedan en vinkel upp mot utgångspunkten. Under denna sträcka, c:a 10 m efter sista vinklingen kallar man in hunden och går fritt följ till tävlingsledaren kommenderar halt.

Apportering och hopp över hinder föraren kastar en träapport över hindret som hunden efter kommando får hämta och skall hoppa tillbaka utan kommando och avlämna densamma till föraren efter att denne har kommenderat hunden ”Loss”.

Apportering av metallföremål som apportering i klass II, fast med metallföremål.

Vittring och apportering vid fria följet delas vittringsapporten ut. Föraren skall markera sitt startnummer på apporten och stoppar undan densamma till själva momentet vittringsprov börjar, hunden får inte nosa eller vidröra föremålet innan den kommenderas till att apportera. Tävlingsledare lägger sedan med tång eller dylikt ut förarens apport + fem stycken lika som är orörda, c:a 10 m från ekipaget då föraren fått order om att göra helt om. Tävlingsledaren beordrar föraren helt om och vittringsapportering skall ske. Apporterna kan utläggas antingen i en ring på 1 m eller på en horisontell linje av 2 m. Hunden får högst leta i 1 min.

Fjärrdirigeringen 10 m och 6 positioner. (sitt, ligg, stå x 2) ordningsföljden bestäms av tävlingsledaren. Hunden får högst förflytta sig fram 2 ggr sin längd för betyg, och minst göra 4 av positionerna. Tävlingsledaren skall ändra på positionerna var 3:e sek. Markeringen av linjen skall vara bakom hunden.

Elitklass

Sittande i grupp 2 min och förarna är utom synhåll för hundarna. Till hund som ställer eller lägger sig när tävlingsledaren beordrat avhämtning av hundarna kan betyg 5 utdelas.

Platsläggande är 4 min med störning och förarna är utom synhåll för hundarna. Hundarna nedlägges och uppsättes en och en. En person går slalom mellan hundarna under platsens gång. När föraren återgår till sin hund skall denne passera förbi sin hund och ställa upp c:a 3 m bakom, varefter föraren beordras fram till hunden för att kommendera den till utgångsställning. Till hund som ställer eller lägger sig när tävlingsledaren beordrat avhämtning av hundarna kan betyg 5 utdelas, förutsatt att föraren kommit in i ringen.

Fria följet skall prövas i normal, långsam och språngmarsch tillsammans med vändningar till höger och vänster samt helomvändningar och halter. Hunden skall prövas i stegförflyttningar 2 till 3 steg och vändningar på stället. Föraren skall under hela momentet röra på armarna på ett naturligt sätt.

Stå, sitt och ligg under marsch momentet utförs i vänstervarv i en fyrkant på 8 x 8 m. Tävlingsledaren kommenderar föraren vid mitten av varje sida som då beordrar sin hund i position stå, fortsätter sedan utan hund och går runt hela rutan och hämtar upp hunden för att sedan sätta den på nästa sida o s v. Efter sista avhämtandet går man till nästa sida där tävlingsledaren kommenderar halt i mitten av sidan.

Inkallning med ställande och läggande är lika som klass III fast positionerna måste göras för högsta betyg på 1 gång av hundens längd.

Sändande med dirigering, platsläggande och inkallning hunden skickas till en kon 10 m från startpunkten och efter att hunden stått stilla i c:a 3 sek skickas den vidare till rutan som är 3x3 m och c:a 25 m från startpunkten. Hunden skall i sin helhet vara invid konen och i rutan (med undantag av svansen). Konan skall vara markerad på en radie av 2 m. Föraren skall på order förflytta sig mot rutan och c:a 2 m från denne, vinkla antingen åt vänster eller höger, helt enligt tävlingsledarens kommendering, efter c:a 10 m vinklar föraren igen, och sedan en vinkel upp mot utgångspunkten. Under denna sträcka, c:a 10 m efter sista vinklingen kallar man in hunden och går fritt följ till tävlingsledaren kommenderar halt .

Apportering med dirigering 3 apportbockar varav man lottar om höger respektive vänsterapport att apportera, mitten skall aldrig apporteras. Tävlingsledaren lägger alltid ut den apport som skall apporteras först och de andra 2 därefter. Apporterna läggs ut c:a 20 m från ekipaget med 5 meters mellanrum. En kon på c:a 10 m avstånd finns mellan ekipaget och apporterna. Konan är även här markerad. Hunden skickas först till konan, efter c:a 3 sek skickas den till apporten som lottats, därefter in till sin förare.

Apportering av metallföremål och hopp över hinder ekipaget skall ställa upp 3 m från hindret. Föraren kastar en metallapport över hindret som hunden efter kommando får hämta och skall hoppa tillbaka utan kommando och avlämna densamma till föraren efter att denne har kommenderat hunden att avlämna apporten. Kommandot apport får ges senast när hunden påbörjar sitt hopp.

Vittringsprov och apportering alla apporterna skall vara vidrörda, utom förarens. Lyfter hunden fel föremål underkänns den i momentet. Föraren får hålla 5 sek i apporten. Apporterna kan utläggas antingen i en ring på 1 m eller på en horisontell linje av 2 m. Läggs apporterna på linje för den tävlandes apport inte läggas ytterst. Placering av apporterna för de olika ekipagen kan varieras. Hunden får leta i högst ½ minut.

Fjärrdirigering 15 m och 6 positioner. Hunden får högst förflytta sig 1 längd och skall ändra ställning minst 5 ggr. Positionsändringarna görs var 3:e sekund. En gräns markeras genom en tänkt linje bakom eller framför hunden.

Att tänka på

Alla moment skall utföras på tävlingsledarens kommando. Man börjar ett moment vid kommendering av tävlingsledaren och när denne säger ”momentet slut”, slutar även bedömningen av detta moment.

Viktigt att ta reda på var ”lydnadsringen” börjar. Man får ju inte träna på uppställd plan och då är det viktigt att veta var planen börjar och slutar. I elitklass gäller det även gränsdragning för momentet platsläggande.

Vid förflyttningen mellan de olika momenten, skall hunden följa förarens sida.

Handtecken i stället för muntligt kommando får ges utan avdrag om man i förväg anmäler detta till domaren och de får endast användas i de moment där det anges.

Hinderhöjden är hundens mankhöjd avrundat till närmaste 5 cm i klass I, II och III, och i eliten till närmaste 10 cm, föraren får beordra upp hindret till högst 1 m.

Under momentet Stå, sitt och ligg under marsch i elitklass skall hörnorna inte ”rundas”, utan en 90 graders vinkel skall göras.

I eliten blir hunden om den uträttar ”naturbehov” på planen, diskvalificerad. I övriga klasser underkänns momentet ”helhetsintryck”. (Helhetsintryck finns inte i klass III)

Gult kort (varning) respektive Rött kort (diskvalificerad) kan utdelas i elitklass.

I Lydnad är det en otrolig precision som oftast avgör de allra högsta poängen.
Det är i denna gren man finner ”finliret” på lydnadsplanen.

Priser

Förstapris
Klass I och II hund som uppnått minst 160 p
Klass III 255 p
Elitklass 256 p

Andrapris
Klass I och II hund som uppnått minst 140 p men ej 160 p
Klass III 224 p men ej 255 p
Elitklass 224 p men ej 256 p

Tredjepris
Klass I och II hund som uppnått minst 100 p men ej 140 p
Klass III 192 p men ej 224 p
Elitklass 192 p men ej 224 p

Har man ej uppnått 100 p i klass I och II eller 192 p i klass III och elit så får man ett 0-pris.

LP och Svenskt Lydnads CHampionat (SLCH)
Man kan i varje klass ansöka om LP (diplom) hos SKK. Då skall man ha tre stycken förstapris i den klass man söker LP. För Lydnadschampionat krävs tre förstapriser i elit och även andra meriter som måste uppnås för de olika raserna. Dessa kan man finna i SKK´s tävlingsbestämmelser.

SM 
För att ansöka om att få vara med på SM så måste man minst ha tre förstapriser i elitklass. Där räknas de tre bästa resultaten ifrån förra utgången av ansökan till SM. De 60 hundarna som har högsta medelpoäng av de tre tävlingarna tas ut, sedan tar man också ut s k reserver om det blir återbud bland de ordinarie

Lycka till med Lydnaden!